Udostępnianie dokumentacji medycznej

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 roku o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z dnia 13 lutego 2012r., poz.159) każdy pacjent ma prawo złożyć wniosek do Prezesa Spółki o udostępnienie dokumentacji medycznej z odbytego leczenia czy też z udzielonej pomocy medycznej.
Niniejszy wniosek powinien zostać przekazany do Sekretariatu Szpitala Powiatowego NZOZ w Więcborku (osobiście lub pocztą).

     Aby pobrać gotowy druk dokumentu do wypełnienia należy kliknąć na jeden z poniższych linków:

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

Upoważnienie do wydania kopii dokumentacji medycznej

 Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Uwaga!
Za udostępnienie dokumentacji medycznej pobierana jest odpłata zgodnie z w/w ustawą – szczegóły w zakładce CENNIK.