52 389 62 22 REJESTRACJA PORADNIE WIĘCBORK
52 388 22 25 REJESTRACJA PORADNIE SĘPÓLNO KRAJ.
52 389 62 30 REJESTRACJA POZ
52 389 62 31 SEKRETARIAT

Zakończone

1. „Zakup ambulansów na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego Szpitala Powiatowego im. gr A. Gacy i dr J. Łaskiego NZOZ w Więcborku”

 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Działanie 12.1 „Rozwój systemu ratownictwa medycznego” realizowanego w ramach Priorytetu XII „Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa

Cel główny Projektu

Usprawnienie funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego na terenie objętym zasięgiem działania Szpitala Powiatowego im. dr A. Gacy i dr J. Łaskiego NZOZ w Więcborku.efektywności systemu ochrony zdrowia”

Czas realizacji projektu

1) rozpoczęcie realizacji:  26.06.2009 r.

2) zakończenie  realizacji:

Wartość projektu i wysokość dofinansowania 

Całkowita wartość projektu                    742 000,00 zł

Całkowite wydatki kwalifikowalne        742 000,00 zł

Dofinansowanie ze środków EFRR        630 717,00 zł

Wkład własny Spółki                                 111 303,00 zł

 

2. „Sprzęt dla Szpitala – Zdrowie dla Pacjenta”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.Oś priorytetowa 3 Rozwój infrastruktury społecznej, Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej

Cel główny Projektu

Podniesienie standardu życia mieszkańców powiatu sępoleńskiego poprzez poprawę jakości i dostępności usług medycznych.

Czas realizacji projektu

1) rozpoczęcie realizacji:    01.10.2008 r.

2) zakończenie  realizacji:  31.03.2014 r.

Wartość projektu i wysokość dofinansowania

Całkowita wartość projektu                    3 788 953,95 zł

Całkowite wydatki kwalifikowalne        3 591 781,47 zł

Dofinansowanie ze środków EFRR      2 334 657,95 zł

Wkład własny Spółki                               1454 296,00 zł

3. „e-Usługi – e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego” w części dotyczącej komponentu “e-zdrowie w Województwie Kujawsko-Pomorskim”

Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.

Czas realizacji projektu

1) rozpoczęcie realizacji:    22.03.2013 r.

2) zakończenie  realizacji:  31.12.2015 r.

Wkład własny Spółki jako Partner Projektu

Wkład własny – 270 349,83 zł

Cel główny Projektu

Dostarczenie rozwiązań umożliwiających wykorzystywanie technologii teleinformatycznych do organizacji pracy oraz świadczenia usług z dziedziny medycyny. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w porozumieniu ze szpitalami oraz jednostkami samorządu terytorialnego realizował Projekt “e-Zdrowie w Województwie Kujawsko- Pomorskim”. Realizacja Projektu w 75% została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Pozostałe 25% kosztów stanowi wkład własny uczestników Projektu.       Moduł e-Zdrowie jest częścią przedsięwzięcia pod nazwą: “eUsługi – eOrganizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego”, który obejmuje trzy ważne dziedziny życia: edukację, kulturę oraz ochronę zdrowia i koncentruje się na dostarczaniu rozwiązań umożliwiających wykorzystywanie technologii teleinformatycznych do organizacji pracy oraz świadczenia usług z danej dziedziny.

4. „Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitala Powiatowego im dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku w celu dostosowania zakładu opieki zdrowotnej do obowiązujących przepisów prawa”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.Oś priorytetowa 3 Rozwój infrastruktury społecznej, Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej

Cel główny Projektu

Wzmocnienie systemu opieki zdrowotnej w województwie kujawsko-pomorskim poprzez doposażenie w sprzęty medyczne i dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa Szpitala Powiatowego w Więcborku.

Czas realizacji projektu

1) rozpoczęcie realizacji:    01.03.2014 r.

2) zakończenie  realizacji:  30.09.2015 r.

Wartość projektu i wysokość dofinansowania

Całkowita wartość projektu                                                            9 186 373,81 zł

Całkowite wydatki kwalifikowalne                                                7 847 177,01 zł

Dofinansowanie ze środków EFRR                                              2 073 056,01 zł

Współfinansowanie ze środków budżetu państwa                   3 027 609,03 zł

Wkład własny                                                                                       762 133,33 zł

Wkład finansowy Partnera Projektu (Powiat Sępoleński)      3 323 575,44 zł