52 389 62 22 REJESTRACJA PORADNIE WIĘCBORK
52 388 22 25 REJESTRACJA PORADNIE SĘPÓLNO KRAJ.

Depozyt

W Szpitalu znajduje się depozyt rzeczy wartościowych i depozyt ubrań, z których Pacjent może korzystać nieodpłatnie.

 

Depozyt rzeczy wartościowych

1. Przedmioty wartościowe należące do Pacjenta są zabezpieczone w przypadku:

 • Pacjenta nieprzytomnego
 • Pacjenta zgłaszającego chęć zdeponowania rzeczy wartościowych
 • zgonu Pacjenta

2. W Izbie Przyjęć Szpitala znajduje się „Księga Depozytów” zawierająca następujące informacje:

 • dane Pacjenta (imię, nazwisko,PESEL)
 • data przyjęcia depozytu w historii choroby
 • rodzaj depozytu
 • podpisy i pieczątki osób przyjmujących depozyt

3. Przyjęcia depozytu dokonuje:

 • Pielęgniarka koordynująca Izby Przyjęć, a w razie nieobecności pielęgniarka dyżurująca w Izbie Przyjęć Szpitala.

4. Depozyt jest opisany w „Księdze Depozytów”, umieszczony w kopercie trwale zamkniętej, ostemplowanej pieczątką zakładu i oznaczony numerem, pod którym depozyt został zapisany w „Księdze Depozytów”.

5. Opakowanie, w którym umieszczony jest depozyt przechowuje się w sejfie.

6. Karta depozytowa winna być opatrzona własnoręcznym podpisem osoby przyjmującej depozyt pacjenta oraz określić cechy indywidualne depozytu, a w szczególności nazwę, rodzaj, szacunkową wartość, barwę, markę , stan zużycia, w przypadku braku cech indywidualnych dokonuje się odpowiedniej adnotacji w karcie depozytowej.

Pacjent nieprzytomny lub niezdolny do zrozumienia znaczenia informacji.

1. W przypadku Pacjenta nieprzytomnego lub niezdolnego do zrozumienia znaczenia informacji przyjmuje się niezwłocznie rzeczy wartościowe do depozytu.

2. Oryginał karty depozytowej przechowuje się wraz z przedmiotami oddanymi do depozytu.

3. W przypadku trwania okoliczności, o których mowa w punkcie 1 przez dłuższy okres niż 24h od momentu przyjęcia Pacjenta do zakładu, kierownik zakładu, albo osoba przez niego upoważniona informuje o depozycie małżonka, wstępnych, zastępnych lub rodzeństwo Pacjenta, a także inne osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, do dysponowania ruchomościami Pacjenta.

4. Niezwłocznie po ustaleniu okoliczności, o których mowa w punkcie 1, zawiadamia się pacjenta o złożeniu rzeczy wartościowych do depozytu, w przypadku wyrażenia woli dalszego przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie, Pacjent składa podpis na karcie depozytowej wraz z aktualną datą.

 

Depozyt ubrań

Pacjenci Szpitala mają możliwość pozostawienia ubrań w depozycie ubrań.

 1. Depozyt ubrań znajduje się w piwnicy/podziemiu szpitala w pomieszczeniu do tego przeznaczonym.
 2. Szpital zapewnia odpowiednie warunki przechowywania rzeczy znajdujących się w depozycie ubrań.
 3. Pacjent ma prawo złożyć depozyt zarówno w chwili przyjęcia do szpitala, jak też w oddziale na którym pacjent przebywa na czas trwania zabiegu operacyjnego lub badania diagnostycznego.
 4. Depozyt pobiera się w sytuacjach:

a) Pacjent nieprzytomny, nieletni, w ciężkim stanie ogólnym, z zaburzeniami psychicznymi itp., a rodzina/osoba upoważniona przez pacjenta  nie może wziąć przedmiotów do domu.

b) Na wyraźne życzenie pacjenta  pomimo możliwości zabezpieczenia przedmiotów we własnym zakresie.

Za rzeczy wartościowe nie oddane do depozytu, Szpital nie odpowiada.