52 389 62 22 REJESTRACJA PORADNIE WIĘCBORK
52 388 22 25 REJESTRACJA PORADNIE SĘPÓLNO KRAJ.

Prawo do korzystania ze świadczeń poza kolejnością

Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej mają:

 • kobiety w ciąży,
 • osoby, które posiadają tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • żołnierze zastępczej służby wojskowej.
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych,
 • kombatanci,
 • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane    z powodów politycznych,
 • osoby deportowane do pracy przymusowej,
 • świadczeniobiorcy (pacjenci)  do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
 • świadczeniobiorcy (pacjenci) posiadający orzeczenie:
  • o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Uprawnienia przysługują osobom okazującym stosowny dokument poświadczający uprawnienia (legitymacja, zaświadczenie).