52 389 62 31 SEKRETARIAT
52 389 62 22 REJESTRACJA PORADNIE WIĘCBORK
52 388 22 25 REJESTRACJA PORADNIE SĘPÓLNO KRAJ.
52 389 62 30 REJESTRACJA POZ

„Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez rozbudowę, przebudowę i doposażenie Szpitala Powiatowego im. dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku”

„Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez rozbudowę, przebudowę i doposażenie Szpitala Powiatowego im. dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku”

Konkurs Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-092/17

dla Osi priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry

Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną

Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną

Schemat: Inwestycje w zakresie opieki szpitalnej – szpitale powiatowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020


Przedmiotem projektu jest rozbudowa, przebudowa i doposażenie oddziałów szpitalnych: Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Oddziału Pediatrycznego z Pododdziałem Niemowlęcym, Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Oddziału Noworodkowego Szpitala Powiatowego im. dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku. Inwestycja wpisuje się w typy projektów przewidzianych do dofinansowania w ramach poddziałania 6.1.1., tj. przeprowadzenia niezbędnych z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych inwestycji, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami oraz wyposażenia w sprzęt medyczny.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

 • Zakup sprzętu i aparatury medycznej,
 • Roboty budowlane (w tym dokumentację),
 • Aktualizację PFU,
 • Kosztorys,
 • Przygotowanie wniosku IOWISZ,
 • Opłatę za wydanie wniosku IOWISZ,
 • Przygotowanie wniosku o dofinansowanie,
 • Przygotowanie studium wykonalności,
 • Montaż odbojnic,
 • Nadzór inwestorski,
 • Promocję projektu.

Cel główny Projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych poprzez rozbudowę, przebudowę i doposażenie Szpitala Powiatowego im. dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku. Realizacja projektu w zakładanym zakresie usprawni działalność Szpitala Powiatowego w Więcborku i umożliwi lekarzom specjalistom stawianie szybszych diagnoz, które dzięki nowoczesnej technologii będą dokładniejsze. Co więcej, obecna sytuacja związana z awariami wysłużonego sprzętu utrudnia kompleksowe leczenie chorych i zmusza do transportowania pacjentów do innych placówek. Taka sytuacja powoduje nie tylko opóźnienia oraz potencjalne niebezpieczeństwo dla pacjentów ale także kosztowność wykonywanych badań na zlecenie. Zakup nowoczesnego sprzętu medycznego poprawi jakość świadczonych usług, zwiększy komfort leczenia chorych, a także podniesie atrakcyjność Szpitala mogącego oferować swoim pacjentom świadczenia medyczne na wysokim poziomie.

Cele szczegółowe Projektu:

 • Poprawa efektywności diagnozowania i leczenia pacjentów
 • Poprawa standardu wyposażenia medycznego Szpitala
 • Dostosowanie infrastruktury Szpitala do obowiązujących przepisów prawnych
 • Dostosowanie wykonywanych procedur medycznych do wymagań zawartych w obowiązujących aktach prawnych
 • Uniknięcie bądź też skrócenie czasu i kosztów hospitalizacji pacjentów
 • Zwiększenie dostępności do wysokospecjalistycznych świadczeń i usług zdrowotnych nie wymagających hospitalizacji poprzez wzrost liczby sprzętu, którym w jednym czasie można przeprowadzić większą ilość badań
 • Podniesienie konkurencyjności placówki w zakresie udzielania świadczeń oraz wzrost kompetencji zawodowych kadry medycznej
 • Zwiększenie komfortu pracy personelu medycznego.

Planowane efekty

Potrzeba realizacji przedmiotowej inwestycji jest ściśle związana z koniecznością podniesienia jakości świadczonych usług poprzez rozbudowę, przebudowę i doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną z jednoczesny dostosowaniem Szpitala Powiatowego w Więcborku do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności art.17ust.1pkt.1 i art.22 ust.2 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.2015 r.,poz.618 z późn.zm.) i Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21.10.2015r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu Suma kontrolna: f3f6 5d2c 8999 3520 Data wpływu wersji elektronicznej: 2017-12-14 10:26:08 Strona 111świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. 2015 r., poz. 1685).

Projekt dotyczy zakupu nowego sprzętu medycznego, którego Szpital obecnie nie posiada oraz wymiany wyeksploatowanych i zużytych urządzeń medycznych, które w wielu przypadkach nie spełniają już prawidłowo swojej funkcji oraz stanowią zagrożenie błędnej diagnostyki.

Czas realizacji projektu

 1. rozpoczęcie realizacji:    01.10.2016 r.
 2. zakończenie  realizacji:  31.10.2019 r.

Wartość projektu i wkład Funduszy Europejskich

Całkowita wartość projektu 4 020 867,55 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne 4 018 407,55 zł
Dofinansowanie ze środków EFRR 2 000 000,00 zł
Wkład własny 2 018 407,55 zł