52 389 62 22 REJESTRACJA PORADNIE WIĘCBORK
52 388 22 25 REJESTRACJA PORADNIE SĘPÓLNO KRAJ.

Historia

      Szpital Powiatowy w Więcborku położony jest na terenie Krajny, w obrębie województwa kujawsko- pomorskiego, w granicy powiatu sępoleńskiego. Pierwsze wzmianki o istnieniu szpitala pochodzą z końca XIX wieku. Założycielem i podmiotem prowadzącym szpital był Zakon Joannitów z Królewca (podporządkowany władzom pruskim), a jego powstanie datuje się na dzień 3 stycznia 1878 r. Nie zachowało się wiele materiałów, świadczących o tym jak wyglądało szpitalnictwo w Więcborku przed 1910 r. Wiadomo jedynie, że funkcje lekarza sprawował radca sanitarny dr Krebs, a po nim jego syn, lekarz praktykant. Od stycznia 1881 r. opiekę nad chorymi pełniła diakonisa Augusta Pruhl z Domu Macierzystego Bethanien w Berlinie, zaś po niej od 1896 r. diakonisa Paulina Neumann. Kolejnymi opiekunami placówki były: od 1901 r.diakonisa Berta Strauss, a od 1905 r.diakonisa Luise Grunwald. Fundusze nie zawsze wystarczały na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem placówki, dlatego też niejednokrotnie deficyt finansowy był pokrywany ze środków otrzymanych w formie dotacji od władz miasta lub przez zakon prowadzący szpital.


       Szpital Powiatowy w Więcborku rok 1878

W 1855 r. władze powiatu otrzymały memorandum Joannitów, w którym to zakonnicy stwierdzili, iż obecny budynek szpitala jest zbyt mały żeby zapewnić prawidłową opiekę pacjentom. Dlatego też w 1890 r. rozpoczęto budowę nowego szpitala, a już pod koniec 1891 r. został on zasiedlony, natomiast oficjalne otwarcie i poświęcenie odbyło się 3 lutego 1892 r. W czasie I wojny światowej szpital został przekształcony w lazaret wojskowy, czyli szpital polowy leczący żołnierzy rannych na froncie. W 1923 r. na mocy art. 297 Traktatu Wersalskiego wszelkie dobra należące do Zakonu Joannitów uległy likwidacji, w związku z tym władze polskie toczyły przez 10 lat spór z władzami niemieckimi o prawa do szpitala w Więcborku. Udało się go przejąć 30 października 1930 r. na mocy orzeczenia wydanego przez sędziego powiatowego. Lecznica w swych strukturach posiadała cztery oddziały szpitalne, na których znajdowało się 50 łóżek zlokalizowanych w 10 pokojach. Brakuje informacji na temat dziejów szpitala w okresie trwania II wojny światowej, wiadomo jedynie, że budynek nie został zniszczony, a działalność lecznicy była prowadzona bez przerwy. W 1945 r. kierownictwo nad szpitalem objął doktor Adam Gaca wraz z doktorem Józefem Łaskim (obecni patroni szpitala).

2. Zakład Opieki Zdrowotnej lata 1973-1998

Na mocy Zarządzenia nr 3/73 Prezydium Narodowej Rady Powiatowej w Sępólnie Krajeńskim w dniu 28.05.1973 r. powstał Zakład Opieki Zdrowotnej w Więcborku, natomiast zaprzestanie działalności medycznej w takiej formie nastąpiło 31.12.1998 r. Z chwilą wejścia w życie przepisów ustawy o Zakładach Opieki Zdrowotnej, jednostka obowiązkowo musiała dokonać wpisu do odpowiedniego rejestru ZOZ. Po przeprowadzeniu reform administracyjnych w Polsce w 1999 r. i co za tym idzie utworzeniu powiatów, ustawodawca określił w art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym zadania publiczne o charakterze ponadgminnym między innymi w zakresie promocji i ochrony zdrowia. W związku z powyższym utworzono jeden podmiot opieki stacjonarnej i jednocześnie wyodrębniono ze struktury organizacyjnej ZOZ ośrodki opieki ambulatoryjnej.

3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej lata 1999- 2002

Na podstawie zarządzenia nr 138/98 Wojewody Bydgoskiego z dnia 28 sierpnia 1998 r. z dniem 30 listopada 1998 r. Zespół Opieki Zdrowotnej w Więcborku przekształcił się w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej noszący nazwę Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej- Szpital Powiatowy w Więcborku. Z dniem 1 stycznia 1999 r. rolę organu założycielskiego i prowadzącego spzoz pod nazwą Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej- Szpital Powiatowy w Więcborku przejęło Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim.

4. POW- MEDICA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej lata 2002-2004.

W sierpniu 2000 r. Rada Powiatu Sępólna Krajeńskiego podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do procesu przekształcenia Szpitala Powiatowego w Więcborku w spółkę prawa handlowego. Rada Społeczna działająca przy Szpitalu Powiatowym pozytywnie odniosła się do działań zmierzających do przekształcenia podmiotu i zadeklarowała swój aktywny udział w przedmiotowym procesie. Ostatecznie z dniem 28 lutym 2002 r. został zakończony proces likwidacji spzoz. Natomiast Zarząd Powiatu zawarł umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, działając pod firmą POW- MEDICA Sp. z o.o. Zarząd spółki wyznaczył sobie jako priorytet wykonywanie zadań zmierzających do poprawy warunków lokalowych jak i sprzętowych, celem podniesienia jakości świadczonych usług. W tym celu przebudowano sale chorych na Oddziale Chorób Wewnętrznych i utworzono salę Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej, którą zaopatrzono w nowoczesną aparaturę medyczną. Dodatkowo zakupiono ambulans wraz z wyposażeniem spełniający wszystkie wymogi techniczne i epidemiologiczne.

5. NOVUM- MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością od 2004 roku.

Dnia 1 listopada 2004 r. rozpoczęła swą działalność NOVUM- MED Sp. z o.o. powołana celem prowadzenia Szpitala Powiatowego w Więcborku.

 

 

Patroni Szpitala

Dr Adam Gaca był długoletnim ordynatorem oddziału chirurgicznego i jednocześnie pełnił funkcję dyrektora szpitala. Pochodził z Grudziądza, gdzie urodził się w 1910 r. Studia medyczne ukończył na Uniwersytecie Poznańskim uzyskując dyplom lekarza w roku 1938. Po odbyciu służby wojskowej podjął pracę w Szpitalu miejskim w Bydgoszczy, a później w Poznaniu. W roku 1939 dostał się do niewoli, powrócił jednak wkrótce do Bydgoszczy. W latach okupacji pracował w Toruniu i Elblągu stąd też został wraz z rodziną wywieziony do obozu karnego w Potulicach. Po zakończeniu II wojny światowej osiadł w Więcborku, tu w ciągu pierwszych siedmiu lat powojennych był jedynym lekarzem szpitalnym, pracował jednocześnie w ubezpieczalni oraz pełnił funkcję lekarza kolejowego. Niejednokrotnie przez kilka dni w ogóle nie opuszczał miejsca pracy, dlatego też cieszył się szczerym uznaniem i szacunkiem społeczeństwa powiatu. Jednym z jego największych osiągnięć było doprowadzenie do rozbiórki starego obiektu lecznicy i wybudowanie nowego budynku oddanego do użytku w 1974 r. Niestety nie doczekał się obejrzenia efektu swoich wieloletnich starań o środki finansowe na wybudowanie nowego szpitala gdyż zmarł 4 grudnia 1971 r.

 

 

 

 

 

 

dr A. Gaca                   dr J. Łaski                  

 

Dr Józef Łaski, podobnie jak dr Gaca ukończył Uniwersytet w Poznaniu. Po studiach wraz z rodziną został ewakuowany do Niemiec, po zakończeniu wojny powrócił do Polski. Do Więcborka został sprowadzony przez ówczesnego kierownika szpitala. Od tego momentu wspólnie prowadzili praktykę lekarską w tutejszym szpitalu. Przez wiele lat borykał się z chorobą – cukrzycą, która w konsekwencji doprowadziła do amputacji nogi. Pomimo tak znacznego uszczerbku na zdrowiu dr Łaski do śmierci pracował w lecznicy w Więcborku. Heroiczna postawa dwóch więcborskich medyków były inspiracją dla władz powiatu sępoleńskiego i tak dziś dr Adam Gaca i dr Józef Łaski są patronami Szpitala Powiatowego, stanowiąc wzór do naśladowania dla społeczności.