52 389 62 22 REJESTRACJA PORADNIE WIĘCBORK
52 388 22 25 REJESTRACJA PORADNIE SĘPÓLNO KRAJ.

Ochrona danych osobowych – polityka prywatności i monitoring

   INFORMACJA  DOTYCZĄCA DANYCH  OSOBOWYCH  PACJENTÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r.* informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NOVUM-MED Sp. z o.o. w Więcborku,
  Mickiewicza 26, 89-410 Więcbork, NIP 504-000-89-67
  , REGON 093213663.
 2. Dane do kontaktu z osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo informacji i ochronę danych osobowych – Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych, rozliczania świadczonych usług, archiwizacji, ewentualnego dochodzenia roszczeń. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt c oraz art. 9 ust. 2 pkt c, h – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych*.
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane instytucjom upoważnionym z mocy prawa oraz nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 3. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia wymogów określonych w przepisach prawa.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych. Jeżeli przepisy prawne nie stanowią inaczej ma Pani/Pan również prawo do:
 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych osobowych.
 1. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.*
 2. Podanie danych osobowych jest wymagane zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)