52 389 62 22 REJESTRACJA PORADNIE WIĘCBORK
52 388 22 25 REJESTRACJA PORADNIE SĘPÓLNO KRAJ.

Prawa i obowiązki Pacjenta

Prawa pacjenta są zbiorem praw, zawartych między innymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawie o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, czy też ustawie o działalności leczniczej. Przestrzeganie praw pacjenta jest ustawowym obowiązkiem wszystkich uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Od organów władzy publicznej począwszy, poprzez osoby wykonujące zawód medyczny, do wszystkich innych, którzy z racji wykonywanego zawodu mają kontakt z pacjentem. 

Pacjent ma prawo do:

 1. świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej,
 2. informacji o swoim stanie zdrowia,
 3. zachowania w tajemnicy, przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych, informacji związanych z pacjentem, w szczególności z jego stanem zdrowia,
 4. wyrażenia zgody albo odmowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych,
 5. zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych,
 6. poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych,
 7. dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych,
 8. zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza,
 9. poszanowania życia prywatnego i rodzinnego,
 10. opieki duszpasterskiej,
 11. przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

Obowiązki pacjenta

 1. Pacjent ma obowiązek przestrzegania zasad określonych w regulaminie organizacyjnym, a w szczególności:
  • stosować się do wskazówek i zaleceń lekarzy, pielęgniarek i innego personelu medycznego zarówno w zakresie procesu diagnostyczno-terapeutycznego i rehabilitacyjnego, jak i w sprawach organizacyjno-administracyjnych,
  • stosować się do zaleconej diety,
  • odnosić się życzliwie i kulturalnie do innych pacjentów i personelu Szpitala,
  • przebywać w wyznaczonych salach w porach obchodów lekarskich, zabiegów leczniczo-pielęgnacyjnych i w czasie wydawania posiłków,
  • przestrzegać ciszy nocnej w godzinach od 22:00 do 6:00 i przebywać w oddziale, każdorazowo zgłaszać pielęgniarce, położnej  zamiar opuszczenia oddziału na którym pacjent jest leczony,
  • stosować się do przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym,
  • szanować mienie Szpitala, utrzymywać ład i porządek w miejscu pobytu,
  • przestrzegać zasad higieny osobistej,
  • przestrzegać zakazu manipulowania przy aparaturze i urządzeniach medycznych, elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych i grzewczych,
  • przestrzegać zakazów: obrotu, posiadania i używania narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych i innych podobnie działających,
  • przestrzegać zakazu wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz palenia papierosów, zakazu gier o charakterze hazardowym,
  • zabrania się leżenia w łóżku w odzieży cywilnej i obuwiu, siadania na łóżkach innych pacjentów, chodzenia bez dostatecznego ubrania wierzchniego.
 2. Pacjent jest współodpowiedzialny za zachowanie osób go odwiedzających.
 3. O wypisie pacjenta przed zakończeniem procesu diagnostyczno – terapeutycznego z powodu rażącego naruszenia regulaminu danego oddziału decyduje Dyrektor na wniosek właściwego Ordynatora.
 4. Pacjent ma obowiązek nie wychodzenia poza teren Szpitala.
 5. Korzystanie przez pacjentów z telefonów komórkowych powinno się odbywać w sposób nie stwarzający uciążliwości dla innych pacjentów, jak również w czasie obchodów lekarskich oraz w czasie trwania ciszy nocnej.
 6. Pacjent nie ma prawa zażywać samowolnie leków w czasie pobytu w Szpitalu bez zgody lekarza.
 7. Pacjent jest obowiązany udzielać w trakcie wywiadu lekarskiego lub pielęgniarskiego pełnej i prawdziwej informacji o swoim stanie zdrowia.
 8. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z zatajenia bądź udzielenia nieprawdziwej informacji, co do istotnych spraw dotyczących zdrowia pacjenta.
 9. Za przedmioty zatrzymane przez pacjenta w sali chorych i zaginione, a także za przedmioty wartościowe pozostawione w magazynie ubrań, Szpital nie ponosi odpowiedzialności.

 

Podstawy prawne:

 • Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm),
 • Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (t.j. Dz.U. z 2022r poz. 1876 z poźn. zm.),
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.  1373 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06 kwietnia 2020 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2020 r., poz. 666).