52 389 62 22 REJESTRACJA PORADNIE WIĘCBORK
52 388 22 25 REJESTRACJA PORADNIE SĘPÓLNO KRAJ.

Zespół ds. etyki

Zespół ds. Etyki został powołany dla potrzeb pracowników, pacjentów i ich rodzin.

Do zadań zespołu należy:

 1. Ochrona praw pacjentów zgodnie z zasadami etyki medycznej oraz przepisami Ustawy
  o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 2. Pomoc w rozwiązywaniu problemów etycznych w zakresie leczenia podtrzymującego życie.
 3. Rozwiązywanie problemów etycznie wątpliwych w relacji:
 • lekarz pacjent,
 • pielęgniarka pacjent,
 • przełożony→ pracownik,
 • pracownik→ przełożony,
 • pracownik→ pracownik.
 1. Rozpatrywanie wniosków pracowników/personelu i pacjentów dotyczących uwag w zakresie postępowania ustanowionego przez Kodeks Etyki Lekarskiej oraz Kodeks Etyki Pielęgniarki i Położnej.

 2. Prowadzenie mediacji w sytuacji konfliktu personel-pacjent-rodzina.

Zgłaszanie wniosku do rozstrzygnięcia przez Zespół ds. Etyki odbywać się może:

 1. Drogą elektroniczną na adres e-mail sekretariatu Spółki NOVUM-MED
  sekretariat@szpital-wiecbork.pl z dopiskiem Zespół ds.Etyki.

 2. Pismem złożonym do sekretariatu Spółki NOVUM-MED w zaklejonej kopercie

zaadresowanej do Zespołu ds.Etyki.

Wniosek powinien zawierać:

 1. Imię i nazwisko lub nazwę firmy, instytucji zgłaszającej wniosek,
 2. Miejsce zamieszkania lub adres firmy, instytucji zgłaszającej wniosek,
 3. Telefon kontaktowy oraz adres e-mail wnioskodawcy,
 4. Określenie problemu etycznego.

Zasada poufności.

Zespół kieruje się zasadami poufności i jest zobowiązany do ich zachowania w całym toku postępowania oraz po jego zakończeniu.

 Zgłoszenia anonimowe lub wnioski niespełniające norm, o których mowa powyżej, nie będą rozpatrywane.