52 389 62 22 REJESTRACJA PORADNIE WIĘCBORK
52 388 22 25 REJESTRACJA PORADNIE SĘPÓLNO KRAJ.
52 389 62 31 SEKRETARIAT

Zespół ds. etyki

Zespół ds. Etyki został powołany dla potrzeb pracowników, pacjentów i ich rodzin.

Do zadań zespołu należy:

 1. Ochrona praw pacjentów zgodnie z zasadami etyki medycznej oraz przepisami Ustawy
  o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 2. Pomoc w rozwiązywaniu problemów etycznych w zakresie leczenia podtrzymującego życie.
 3. Rozwiązywanie problemów etycznie wątpliwych w relacji:
 • lekarz pacjent,
 • pielęgniarka pacjent,
 • przełożony→ pracownik,
 • pracownik→ przełożony,
 • pracownik→ pracownik.
 1. Rozpatrywanie wniosków pracowników/personelu i pacjentów dotyczących uwag w zakresie postępowania ustanowionego przez Kodeks Etyki Lekarskiej oraz Kodeks Etyki Pielęgniarki i Położnej.

 2. Prowadzenie mediacji w sytuacji konfliktu personel-pacjent-rodzina.

Zgłaszanie wniosku do rozstrzygnięcia przez Zespół ds. Etyki odbywać się może:

 1. Drogą elektroniczną na adres e-mail sekretariatu Spółki NOVUM-MED
  sekretariat@szpital-wiecbork.pl z dopiskiem Zespół ds.Etyki.

 2. Pismem złożonym do sekretariatu Spółki NOVUM-MED w zaklejonej kopercie

zaadresowanej do Zespołu ds.Etyki.

Wniosek powinien zawierać:

 1. Imię i nazwisko lub nazwę firmy, instytucji zgłaszającej wniosek,
 2. Miejsce zamieszkania lub adres firmy, instytucji zgłaszającej wniosek,
 3. Telefon kontaktowy oraz adres e-mail wnioskodawcy,
 4. Określenie problemu etycznego.

Zasada poufności.

Zespół kieruje się zasadami poufności i jest zobowiązany do ich zachowania w całym toku postępowania oraz po jego zakończeniu.

 Zgłoszenia anonimowe lub wnioski niespełniające norm, o których mowa powyżej, nie będą rozpatrywane.