52 389 62 22 REJESTRACJA PORADNIE WIĘCBORK
52 388 22 25 REJESTRACJA PORADNIE SĘPÓLNO KRAJ.

„Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitala Powiatowego im dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku w celu dostosowania zakładu opieki zdrowotnej do obowiązujących przepisów prawa”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.Oś priorytetowa 3 Rozwój infrastruktury społecznej, Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej

Cel główny Projektu

Wzmocnienie systemu opieki zdrowotnej w województwie kujawsko-pomorskim poprzez doposażenie w sprzęty medyczne i dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa Szpitala Powiatowego w Więcborku.

Czas realizacji projektu

1) rozpoczęcie realizacji:    01.03.2014 r.

2) zakończenie  realizacji:  30.09.2015 r.

Wartość projektu i wysokość dofinansowania

Całkowita wartość projektu 9 186 373,81 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne 7 847 177,01 zł
Dofinansowanie ze środków EFRR 2 073 056,01 zł
Współfinansowanie ze środków budżetu państwa 3 027 609,03 zł
Wkład własny 762 133,33 zł
Wkład finansowy Partnera Projektu (Powiat Sępoleński) 3 323 575,44 zł