52 389 62 22 REJESTRACJA PORADNIE WIĘCBORK
52 388 22 25 REJESTRACJA PORADNIE SĘPÓLNO KRAJ.
52 389 62 30 REJESTRACJA POZ
52 389 62 31 SEKRETARIAT

„Sprzęt dla Szpitala – Zdrowie dla Pacjenta”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.Oś priorytetowa 3 Rozwój infrastruktury społecznej, Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej

Cel główny Projektu

Podniesienie standardu życia mieszkańców powiatu sępoleńskiego poprzez poprawę jakości i dostępności usług medycznych.

Czas realizacji projektu

1) rozpoczęcie realizacji:    01.10.2008 r.

2) zakończenie  realizacji:  31.03.2014 r.

Wartość projektu i wysokość dofinansowania

Całkowita wartość projektu 3 788 953,95 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne 3 591 781,47 zł
Dofinansowanie ze środków EFRR 2 334 657,95 zł
Wkład własny Spółki 1454 296,00 zł