52 389 62 22 REJESTRACJA PORADNIE WIĘCBORK
52 388 22 25 REJESTRACJA PORADNIE SĘPÓLNO KRAJ.

WSPARCIE SZPITALI WE WDRAŻANIU STANDARDÓW JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA OPIEKI

NOVUM-MED Sp. z o. o. prowadząca Szpital Powiatowy w Więcborku bierze udział w projekcie „Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości
i bezpieczeństwa opieki” w części ” Program akredytacji Szpitali”.

Projekt realizowanym jest przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

Tytuł projektu:
„Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki”

 • projekt jest realizowany na podstawie Decyzji o dofinansowaniu nr: POWR.05.02.00-00-0151/15-00, wydanej przez Ministra Zdrowia w dniu 21 marca 2016 r.;
 • w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia;
 • działanie 5.2. Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych;
 • współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.

Zasięg projektu:
Projekt swym zasięgiem obejmuje całą Polskę.

Termin realizacji
CMJ będzie realizować projekt przez 49 miesięcy tj. od 01 grudnia 2015 do 31 grudnia 2019r. (zgodnie z Decyzją podpisaną przez Ministra Zdrowia)

Realizator projektu:
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ),
ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków

Jaki jest cel projektu?
Głównym celem projektu jest poprawa jakości i bezpieczeństwa opieki w podmiotach leczniczych, które świadczą szpitalne usługi medyczne poprzez:

 1. wdrożenie programu akredytacyjnego w szpitalach,
 2. działania projakościowe z zakresu bezpieczeństwa opieki, dotyczące zgłaszania zdarzeń niepożądanych i uczenia się na ich podstawie (program bezpieczeństwa opieki),
 3. oraz działania projakościowe związane z wprowadzeniem programu restrukturyzacyjnego obejmującego innowacyjne rozwiązania organizacyjne zapewniające chorym z gwałtownym pogorszeniem stanu zdrowia jak najszybsze, intensywne i właściwe leczenie (wewnątrzszpitalne Zespoły Szybkiego Reagowania – ZSR).

Każdy z ww. elementów projektu będzie wdrażany niezależnie, a szpital będzie mógł skorzystać tylko z jednej z wymienionych formy wsparcia.

Projekt zakłada, iż wzrost liczby szpitali posiadających akredytację i zorientowanych na poprawę jakości przyczyni się do zwiększenia liczby pacjentów uzyskujących dostęp do skuteczniejszego leczenia oraz usług szpitalnych o wyższej jakości.

Kto może wziąć udział w projekcie?
Projekt adresowany jest do podmiotów leczniczych, świadczących szpitalne usługi medyczne (szpitale), przy czym:

 1. do programu akredytacyjnego będą mogły przystąpić wyłącznie podmioty lecznicze, które dotychczas nie uczestniczyły w procesie akredytacji według procedury oceniającej określonej w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz.U.09.52.418 ze zm.). Preferowane będą szpitale powyżej 50 łóżek z województw o najniższym odsetku szpitali z certyfikatem akredytacyjnym tzw. „białe plamy jakości”. Ponadto jednostki, które nie uczestniczyły wcześniej w realizowanych przez CMJ projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (BSBP lub Wsparcie akredytacji ZOZ);
 2. do projakościowego programu bezpieczeństwa opieki mogą aplikować szpitale posiadające oddziały zabiegowe, z wyłączeniem szpitali psychiatrycznych i rehabilitacyjnych;
 3. program restrukturyzacyjny dotyczący wewnątrzszpitalnych Zespołów Szybkiego Reagowania (ZSR) obejmie wsparciem szpitale wielospecjalistyczne z liczbą łóżek powyżej 200, posiadające w swojej strukturze OIT.

Wsparcie kierowane jest do podmiotów posiadających umowę na udzielanie świadczeń z zakresu szpitalne usługi medyczne zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Jakie korzyści z udziału w projekcie będzie miał szpital?
Podmioty lecznicze zakwalifikowane do projektu zostaną objęte różnymi formami wsparcia m.in. będą to:

 1. seminaria dla kadry zarządzającej,
 2. wsparcie szkoleniowo-doradcze dla personelu medycznego,
 3. szkolenia z zakresu bezpieczeństwa opieki i zdarzeń niepożądanych,
 4. warsztaty nt. prowadzenia analizy źródłowej ZN,
 5. dofinansowanie kosztów przeprowadzenia przeglądu akredytacyjnego,
 6. materiały edukacyjne i wytyczne dla personelu w zakresie jakości i bezpieczeństwa opieki.

Jakie będą najistotniejsze rezultaty?

 • 3000 przeszkolonych osób ze standardów akredytacyjnych (kadra kierownicza, liderzy zespołów zadaniowych – osoby ukierunkowujące działania dla poprawy w szpitalu),
 • 1150 przeszkolonych osób z zakresu bezpieczeństwa opieki i zdarzeń niepożądanych,
 • 750 przeszkolonych osób w zakresie Zespołów Szybkiego Reagowania,
 • 150 podmiotów leczniczych wykonujących szpitalną działalność leczniczą objętych wsparciem.

Wartość dodana projektu

 • ok. 40 tys. pracowników szpitali uzyska informację o wymogach standardów akredytacyjnych, a większość z nich będzie zaangażowanych w działania zmierzające do spełnianie i wdrożenia standardów w jednostce;
 • ok. 20 tys. pracowników szpitali zostanie poinformowanych o działaniach sprzyjających poprawie bezpieczeństwa opieki nad pacjentem (raportowanie ZN) oraz lepszemu i skuteczniejszemu dostarczaniu opieki (program ZSR),
 • świadome budowanie kultury bezpieczeństwa pacjenta w środowisku opieki zdrowotnej.

Dane teleadresowe biura projektu:
ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków;
tel./faks 12 427 82 50, 12 427 81 70, 12 427 81 71
www.cmj.org.pl