52 389 62 22 REJESTRACJA PORADNIE WIĘCBORK
52 388 22 25 REJESTRACJA PORADNIE SĘPÓLNO KRAJ.
52 389 62 30 REJESTRACJA POZ
52 389 62 31 SEKRETARIAT

WSPARCIE SZPITALI WE WDRAŻANIU STANDARDÓW JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA OPIEKI

NOVUM-MED Sp. z o. o. prowadząca Szpital Powiatowy w Więcborku bierze udział w projekcie “Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości
i bezpieczeństwa opieki” w części ” Program akredytacji Szpitali”.

Projekt realizowanym jest przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

Tytuł projektu:
“Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki”

 • projekt jest realizowany na podstawie Decyzji o dofinansowaniu nr: POWR.05.02.00-00-0151/15-00, wydanej przez Ministra Zdrowia w dniu 21 marca 2016 r.;
 • w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia;
 • działanie 5.2. Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych;
 • współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.

Zasięg projektu:
Projekt swym zasięgiem obejmuje całą Polskę.

Termin realizacji
CMJ będzie realizować projekt przez 49 miesięcy tj. od 01 grudnia 2015 do 31 grudnia 2019r. (zgodnie z Decyzją podpisaną przez Ministra Zdrowia)

Realizator projektu:
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ),
ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków

Jaki jest cel projektu?
Głównym celem projektu jest poprawa jakości i bezpieczeństwa opieki w podmiotach leczniczych, które świadczą szpitalne usługi medyczne poprzez:

 1. wdrożenie programu akredytacyjnego w szpitalach,
 2. działania projakościowe z zakresu bezpieczeństwa opieki, dotyczące zgłaszania zdarzeń niepożądanych i uczenia się na ich podstawie (program bezpieczeństwa opieki),
 3. oraz działania projakościowe związane z wprowadzeniem programu restrukturyzacyjnego obejmującego innowacyjne rozwiązania organizacyjne zapewniające chorym z gwałtownym pogorszeniem stanu zdrowia jak najszybsze, intensywne i właściwe leczenie (wewnątrzszpitalne Zespoły Szybkiego Reagowania – ZSR).

Każdy z ww. elementów projektu będzie wdrażany niezależnie, a szpital będzie mógł skorzystać tylko z jednej z wymienionych formy wsparcia.

Projekt zakłada, iż wzrost liczby szpitali posiadających akredytację i zorientowanych na poprawę jakości przyczyni się do zwiększenia liczby pacjentów uzyskujących dostęp do skuteczniejszego leczenia oraz usług szpitalnych o wyższej jakości.

Kto może wziąć udział w projekcie?
Projekt adresowany jest do podmiotów leczniczych, świadczących szpitalne usługi medyczne (szpitale), przy czym:

 1. do programu akredytacyjnego będą mogły przystąpić wyłącznie podmioty lecznicze, które dotychczas nie uczestniczyły w procesie akredytacji według procedury oceniającej określonej w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz.U.09.52.418 ze zm.). Preferowane będą szpitale powyżej 50 łóżek z województw o najniższym odsetku szpitali z certyfikatem akredytacyjnym tzw. “białe plamy jakości”. Ponadto jednostki, które nie uczestniczyły wcześniej w realizowanych przez CMJ projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (BSBP lub Wsparcie akredytacji ZOZ);
 2. do projakościowego programu bezpieczeństwa opieki mogą aplikować szpitale posiadające oddziały zabiegowe, z wyłączeniem szpitali psychiatrycznych i rehabilitacyjnych;
 3. program restrukturyzacyjny dotyczący wewnątrzszpitalnych Zespołów Szybkiego Reagowania (ZSR) obejmie wsparciem szpitale wielospecjalistyczne z liczbą łóżek powyżej 200, posiadające w swojej strukturze OIT.

Wsparcie kierowane jest do podmiotów posiadających umowę na udzielanie świadczeń z zakresu szpitalne usługi medyczne zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Jakie korzyści z udziału w projekcie będzie miał szpital?
Podmioty lecznicze zakwalifikowane do projektu zostaną objęte różnymi formami wsparcia m.in. będą to:

 1. seminaria dla kadry zarządzającej,
 2. wsparcie szkoleniowo-doradcze dla personelu medycznego,
 3. szkolenia z zakresu bezpieczeństwa opieki i zdarzeń niepożądanych,
 4. warsztaty nt. prowadzenia analizy źródłowej ZN,
 5. dofinansowanie kosztów przeprowadzenia przeglądu akredytacyjnego,
 6. materiały edukacyjne i wytyczne dla personelu w zakresie jakości i bezpieczeństwa opieki.

Jakie będą najistotniejsze rezultaty?

 • 3000 przeszkolonych osób ze standardów akredytacyjnych (kadra kierownicza, liderzy zespołów zadaniowych – osoby ukierunkowujące działania dla poprawy w szpitalu),
 • 1150 przeszkolonych osób z zakresu bezpieczeństwa opieki i zdarzeń niepożądanych,
 • 750 przeszkolonych osób w zakresie Zespołów Szybkiego Reagowania,
 • 150 podmiotów leczniczych wykonujących szpitalną działalność leczniczą objętych wsparciem.

Wartość dodana projektu

 • ok. 40 tys. pracowników szpitali uzyska informację o wymogach standardów akredytacyjnych, a większość z nich będzie zaangażowanych w działania zmierzające do spełnianie i wdrożenia standardów w jednostce;
 • ok. 20 tys. pracowników szpitali zostanie poinformowanych o działaniach sprzyjających poprawie bezpieczeństwa opieki nad pacjentem (raportowanie ZN) oraz lepszemu i skuteczniejszemu dostarczaniu opieki (program ZSR),
 • świadome budowanie kultury bezpieczeństwa pacjenta w środowisku opieki zdrowotnej.

Dane teleadresowe biura projektu:
ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków;
tel./faks 12 427 82 50, 12 427 81 70, 12 427 81 71
www.cmj.org.pl